عکاسی

A coaching program for photographers

I love coaching photographers worldwide and other 'momtogs' (moms with cameras) like me, so they can reach their goals and dreams, by learning them to work smarter and handing them practical tools they can use in their everyday business.
I love coaching photographers worldwide and other 'momtogs' (moms with cameras) like me, so they can reach their goals and dreams, by learning them to work smarter and handing them practical tools they can use in their everyday business.

Become a Photographers Coach Insider!

50 دانش آموز
40 ﷼
600 دانش آموز
رایگان

My photos

It takes more than just work with camera

I do my best to keep the “tech talk” to a minimum and strive to make our sessions informative and fun.

10 روز رایگان

دوره کارشناسی ارشد اکنون روی خود سرمایه گذاری کنید

مشترک شوید و پاداش خود را دریافت کنید!
اطلاعات شما هرگز با هیچ شخص ثالثی به اشتراک گذاشته نمی شود