بایگانی: دوره‌ها

ما 96 دوره را برای شما در دسترس یافتیم
40 ﷼

Learning to Write as a Professional Author

50 دانش آموز
رایگان

Customer-centric Info-Tech Strategies

600 دانش آموز
26 ﷼

Academic Listening and Note-taking

65 دانش آموز
39 ﷼

Master jQuery in a Short Period of Time

45 دانش آموز
59 ﷼

Introduction to Javascript for Beginners

69 دانش آموز
26 ﷼

Problem-solving Skills for Better Success

4,000 دانش آموز
رایگان

Repair & reorganize Lightroom Library

89 دانش آموز
49 ﷼

Absolute beginners

70 دانش آموز
رایگان

Yoga for kids

89 دانش آموز
22 ﷼

Speed Reading Techniques in University

40 دانش آموز
29 ﷼

Upper body power

66 دانش آموز
رایگان

Workflow strategy – from capture to output

89 دانش آموز
رایگان

Integration photo-editing software

89 دانش آموز
22 ﷼

Database & SQL for Computer Science

95 دانش آموز
30 ﷼

Yoga for kids

50 دانش آموز
رایگان

Absolute beginners

42 دانش آموز
22 ﷼

Intermediate English Speaking Practice

499 دانش آموز
39 ﷼

Upper body power

45 دانش آموز
18 ﷼

The Acrylic Painting Academy

50 دانش آموز
21 ﷼

Drawing and Shading: Complete Course

50 دانش آموز
21 ﷼

Drawing and Shading: Complete Course

50 دانش آموز
19 ﷼

The Color Theory for Digital Artist

50 دانش آموز
19 ﷼

The Color Theory for Digital Artist

50 دانش آموز
29 ﷼

Calisthenics Masterclass for Beginners

46 دانش آموز
29 ﷼

Calisthenics Masterclass for Beginners

46 دانش آموز
40 ﷼

Health And Wellness Coaching Certification

50 دانش آموز
40 ﷼

Health And Wellness Coaching Certification

50 دانش آموز
19 ﷼

Portrait Drawing The Smart Way

50 دانش آموز
19 ﷼

Portrait Drawing The Smart Way

50 دانش آموز
120 ﷼

Professional Cooking Class For Senior Chefs

12 دانش آموز
29 ﷼

Modern Dance Improvisation skills 2.0

99 دانش آموز
25 ﷼

The Art & Science of Drawing

50 دانش آموز
25 ﷼

The Art & Science of Drawing

50 دانش آموز
49 ﷼

Modern Dance Improvisation skills 2.0

48 دانش آموز
49 ﷼

Modern Dance Improvisation skills 2.0

48 دانش آموز
38 ﷼

Vegan Nutrition Health Coach Certification

28 دانش آموز
38 ﷼

Vegan Nutrition Health Coach Certification

28 دانش آموز
رایگان

Modern Dance Improvisation skills 2.0

64 دانش آموز
رایگان

Modern Dance Improvisation skills 2.0

64 دانش آموز
59 ﷼

Modern Dance Improvisation skills 2.0

60 دانش آموز
59 ﷼

Modern Dance Improvisation skills 2.0

60 دانش آموز
69 ﷼

Modern Dance Improvisation skills 2.0

78 دانش آموز
69 ﷼

Modern Dance Improvisation skills 2.0

78 دانش آموز
رایگان

Modern Dance Improvisation skills 2.0

50 دانش آموز
رایگان

Modern Dance Improvisation skills 2.0

50 دانش آموز
20 ﷼

Modern Dance Improvisation skills 2.0

50 دانش آموز
20 ﷼

Modern Dance Improvisation skills 2.0

50 دانش آموز
22 ﷼

The Colored Pencil Drawing Course

50 دانش آموز
22 ﷼

The Colored Pencil Drawing Course

50 دانش آموز
30 ﷼

Modern Dance Improvisation skills 2.0

50 دانش آموز
30 ﷼

Modern Dance Improvisation skills 2.0

50 دانش آموز
30 ﷼

How to Build Confidence in Your Abilities

50 دانش آموز
30 ﷼

How to Build Confidence in Your Abilities

50 دانش آموز
26 ﷼

Body Language Secrets for Entrepreneurs

50 دانش آموز
26 ﷼

Body Language Secrets for Entrepreneurs

50 دانش آموز

10 روز رایگان

دوره کارشناسی ارشد اکنون روی خود سرمایه گذاری کنید

مشترک شوید و پاداش خود را دریافت کنید!
اطلاعات شما هرگز با هیچ شخص ثالثی به اشتراک گذاشته نمی شود